Informacja dotycząca pożyczek i poręczeń

03.10.2017

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r., poz. 383), art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz uwzględniając zapisy art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z 2006 r., seria L, Nr 210, str. 61 z późn. zm.) oraz zapisy Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm, informujemy, że z dniem 30 września 2017 roku Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kończy udzielanie:
- pożyczek z Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych, 
- poręczeń z Funduszu Poręczeń Kredytowych „MAŁOPOLSKIE INWESTYCJE” finansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 w ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Działanie 2.1. „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat D „Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw”  zgodnie z Uchwałą nr 1958/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1668/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia polityki wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej, utworzonych w ramach MRPO 2007 – 2013. 
« inne aktualności