Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

08.05.2017

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną świadomość roli przedsiębiorców oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:
1) Promowanie ducha przedsiębiorczości
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
2) Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
3) Rozwój środowiska biznesowego
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
4) Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
5) Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
6) Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji realizujących programy edukacyjne i organizacji biznesowych, a także projekty, które powstały w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jakich projektów szukamy? 
  • Promujących przedsiębiorczy sposób myślenia i przedsiębiorczość, zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet oraz znajdujących się w trudnym położeniu (np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, mniejszości etniczne);
  • Doskonalących umiejętności przedsiębiorcze i menedżerskie;
  • Promujących rozpoczynanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wspierających upraszczanie procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy;
  • Wspierających umiędzynarodowianie działalności MŚP;
  • Zwiększających świadomość odpowiedzialności społecznej MŚP.
Kryteria oceny projektów:
  • Oryginalność i wykonalność;
  • Wpływ na lokalną gospodarkę; 
  • Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi; 
  • Możliwość przeniesienia: Czy takie podejście można zastosować w regionie i w innych miejscach w Europie?
Jak zgłosić projekt?
Wypełnione formularze w postaci plików Word i PDF należy przesłać do 23 maja 2017 r. na adres e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl 
Zgłoszenia zostaną przekazane do etapu krajowego. Spośród nich komisja powołana przez Ministerstwo Rozwoju wybierze projekty, które będą reprezentować Polskę w etapie europejskim. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w listopadzie 2017 r.
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
e-mail: rozwoj.gospodarczy@umwm.pl; tel. 12/63 03 264 
Informacja na stronie internetowej Województwa: www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/zostan-europejskim-liderem-w-promowaniu-przedsiebiorczosci 
Strona internetowa konkursu: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_pl 
Informacje w języku polskim dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nabor-projektow-do-konkursu-europejskie-nagrody-promocji-przedsiebiorczosci-2017/ 
« inne aktualności