Szkolenie Kadry i Place 04.03.2014

 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Tarnowie, 33 -100 Tarnów ul. Szujskiego 66,
tel.: /014/ 623 55 16 lub /014/ 623 55 15 Fax.: /014/ 687 50 55

ogłasza

przetarg nieograniczony

na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkolenia

"Kadry i Płace"

Dokumenty do pobrania:

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4) Formularz oferty

5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

7) Wykaz wykonanych usług

8) Wykaz osób

9) Wykaz zadań powierzonych podwykonawcom

10) Lista podmiotów/informacja dotycząca grupy kapitałowej

11) Wzór umowy dla wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej

12) Wzór umowy dla wykonawców prowadzących działalność gospodarczą

________________________________________________________________

Wyniki