Dostawa energii elektrycznej

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzib± w Tarnowie, 33 -100 Tarnów ul. Szujskiego 66,
tel.: /014/ 623 55 16 lub /014/ 623 55 15 Fax.: /014/ 621 39 55

ogłasza

przetarg nieograniczony

na dostawę energii elektrycznej
do obiektów administrowanych przez
Tarnowsk± Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Dokumenty do pobrania:

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4) Formularz oferty

5) Formularz cenowy

6) O¶wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

7) O¶wiadczenie o niepowierzeniu czę¶ci zamówienia podwykonawcom

8) Projekt umowy

WYNIKI