Usługi doradcze 15.09.2010

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Tarnowie, 33 -100 Tarnów ul. Szujskiego 66,
tel.: /014/ 623 55 16 lub /014/ 623 55 15 Fax.: /014/ 621 39 55

ogłasza

przetarg nieograniczony

na usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorców
zadanie 1. doradztwo w zakresie podstawowego wsparcia pomostowego doradczego
zadanie 2. doradztwo w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego doradczego
w ramach projektu pn. „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


1) Szacunkowa wartość zamówienia:
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie:
www.tarr.tarnow.pl

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i nie przewiduje składania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Termin wykonania zamówienia:
Od daty podpisania umowy do upływu sześciu miesięcy od zakończenia ostatniej edycji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 roku.


5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
przy czym w zakresie tym wymagane jest:
- wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy wykazać przeprowadzenie co najmniej 3 (trzech) usług doradczych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością np. referencji, protokołów odbioru,
- wykazanie osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą wykonywać zamówienie z określeniem zakresu tematyki doradczej, posiadające co najmniej 2- letnie doświadczenie w prowadzeniu usług doradczych we wskazanej tematyce, udokumentowane wykazem przeprowadzonych przez te osoby usług doradczych ze wskazaniem daty świadczenia usługi (czas realizacji -rozpoczęcie i zakończenie),
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia", na podstawie wymaganych dokumentów (pkt 7 SIWZ).

6) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

7) Kryteria wyboru ofert
Cena – 100% w skali 100 pkt.

8) Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 27 września 2010 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów, ul. Szujskiego 66, I piętro, pok. 8

9) Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu podpisania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- sprawy merytoryczne Beata Małochleb, Tarnów, ul. Szujskiego 66, tel. Nr 695 585 797, 014 623 55 06 w godz. 8.00 - 15.00, e’mail: beata@tarr.tarnow.pl
- sprawy proceduralne, Leszek Skalny Tarnów, ul. Szujskiego 66, tel. Nr: 014 623 55 16 lub 014 622 09 64 wew. 25, w godz. 8.00 - 15.00, e’mail: lskalny@tarr.tarnow.pl

Załączniki:

1) formularz oferty

2) oświadczenie

3) wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

4) wykaz zadań powierzonych podwykonawcom

5) wykaz wykonanych usług doradczych

6) projekt umowy

7) siwz

UNIEWAŻNIENIE