Usługi szkoleniowe

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Tarnowie, 33 -100 Tarnów ul. Szujskiego 66,
tel.: /014/ 623 55 16 lub /014/ 623 55 15 Fax.: /014/ 621 39 55

ogłasza

przetarg nieograniczony

na prowadzenie szkoleń
w związku z realizacją projektu pn. „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


1) Szacunkowa wartość zamówienia:
poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona została na stronie:
www.tarr.tarnow.pl

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych i nie przewiduje składania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Termin wykonania zamówienia:
Od daty zawarcia umowy do 31 stycznia 2011 r.

5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Przy czym w zakresie tym wymagane jest:
- wykazanie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (należy wykazać przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w tematach objętych zakresem programu szkoleń, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą
- starannością np. referencji, protokołów odbioru,
- wykazanie osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą wykonywać zamówienie z określeniem zakresu szkoleń, posiadające co najmniej 2- letnie doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych we wskazanej tematyce, udokumentowane wykazem przeprowadzonych przez te osoby usług szkoleniowych ze wskazaniem daty świadczenia usługi (czas realizacji -rozpoczęcie i zakończenie),
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków zostanie dokonana wg formuły "spełnia/nie spełnia", na podstawie wymaganych dokumentów (pkt 7 SIWZ).

6) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

7) Kryteria wyboru ofert
Cena – 100% w skali 100 okt.

8) Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2010 r., do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów, ul. Szujskiego 66, I piętro, pok. 2 (sekretariat),

9) Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu podpisania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
- sprawy merytoryczne Beata Małochleb, Tarnów, ul. Szujskiego 66, tel. Nr 695 585 797, 014 – 623 55 06 w godz. 8.00 - 15.00, e’mail: Beata@tarr.tarnow.pl
- sprawy proceduralne, Leszek Skalny Tarnów, ul. Szujskiego 66, tel. Nr: 014 623 55 16 lub 014 622 09 64 wew. 25 , w godz. 8.00 - 15.00, e’mail: lskalny@tarr.tarnow.pl

Załączniki:

- 1 - harmonogram realizacji szkolenia

- 2 - program szkoleń

- 3 - formularz oferty

- 4 - oświadczenie

- 5 - wykaz osób

- 6 - wykaz zadań podwykonawcy

- 7 - wykaz usług szkoleniowych

- 8 - projekt umowy

- 9 - SIWZ

Pytania i odpowiedzi

1) pytania i odpowiedzi 20.04.2010 r.

Wyniki postępowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego