Doradca zawodowy

Zaproszenie do składania ofert


Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66 zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro na świadczenie usługi rekrutacyjnej przez Wykonawcę w ramach Komisji Rekrutacyjnej projektu „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II”, Działanie 6.2. PO KL.

Szczegółowy opis obowiązków doradcy zawodowego, który wchodzi w skład Komisji Rekrutacyjnej znajduje się we wzorze umowy § 1 do § 5.

Doradca zawodowy musi:
1. posiadać wykształcenie kierunkowe (studia, studia podyplomowe)
2. posiadać minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe jako doradca
3. posiadać licencję zawodową jako doradca
4. posiadać certyfikat doradcy zawodowego KUP
Oferta powinna zawierać dane osobowe i adresowe doradcy zawodowego oraz kwotę wynagrodzenia za świadczenie usług objętych przedmiotem umowy za każdy nabór oddzielnie lub sumę kwot wynagrodzenia za 5 naborów (w tym 6 edycji) łącznie.

Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą kwotę wynagrodzenia za świadczenie usług objętych przedmiotem umowy.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 29.03.2010 roku do godziny 15:00 w siedzibie Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie przy ul. Szujskiego 66, I piętro, sekretariat . Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona napisem „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II – doradca zawodowy”.

Projekt „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Do pobrania:

- Oświadczenie wykonawcy

- Wzór umowy

- Wybór oferty